/ مطلوب

مطلوب

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועציםמועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת

 

הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים

מועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת (להלן : המועצה") מצהירה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז ובהתאם לסמכויות  המעוגנות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 5/2017 ובהסתמך על התוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות א' , התשי"א-1950 סעיף 3(8)  .

 

הוראות כלליות :

 

1- המועצה רשאית לכלול מציעים ברשימת היועצים לפי שיקול דעתה או לגרוע מרשימת היועצים המאושרת . מציע אשר הגיש בקשה יקבל תשובה באם בקשתו להיכלל ברשימת היועצים אושרה אם לאו .

 

2- ועדת ההתקשרויות תתכנס מעת לעת לשם בחינת ואישור בקשות להיכלל ברשימת היועצים והחלטותיה בנדון יפורסמו האתר האינטרנט של המועצה .

 

3- אין בפרסום הזמנה זו משום התחייבות לקבל שירות של מי מן המציעים או למנוע מן המועצה לבקש שירות ממוחה אשר לא נכלל ברשימה כאשר ישנה הצדקה עניינית לזאת .

 

4- מובהר בזאת כי הגשת בקשה או אישורה אין בה לחייב את המועצה במאומה . כאשר המועצה תרצה לקבל שירות בתחום כלשהו ותבחר באחד היועצים המאושרים , הרי ייחתם הסם בהתאם . כל הסכם או התחייבות כספית לא יהיה לה תוקף אלא לאחר חתימת ראש הרשות וגזברה .

 

5- האמור בפרסום זה הוא כללי . כאשר יהיה צורך במועצה לקבל שירות של יועץ , הרי היא רשאית לבקש דרישות יותר ספציפיות  המתאימות לסוג השירות הפרטני הנדרש .

 

6- על כל מבקש להיכלל ברשימת היועצים המאושרת להגיש את המסמכים הבאים :

א- טופס בקשה ממולא וחתום .

ב- צילום תעודת עוסק מורשה , אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי במקור .

ג- כאשר המבקש הוא תאגיד לצרף צילום תעודת התאגדות עם אישור מרשם החברות או  רואה חשבון בקשר לזהות המנהלים ובעלי זכות החתימה בתאגיד .

 

ד- כאשר מדובר במבקש שהוא תאגיד לנקוב בשם המומחה/יועץ מטעם התאגיד אשר אמור לתת את השירות למועצה .

ה- להגיש תצהיר חתום ומאומת כדין לשם הוכחת עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים , התשל"ו-1976 . נוסח התצהיר מתאים ליחיד או תאגיד , כאשר מדובר בתאגיד התצהיר ייחתם ע"י בעל זכות חתימה בתאגיד .

 

ו- להגיש שאלון לשם איתור ניגוד עניינים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2012 .

 

ז- על כל מציע להגיש קורת חיים ומסמכים אשר מוכיחים כשירות וניסיון , כל תחום בהתאם לדרוש לגביו .

 

ז- את המסמכים המפורטים בס"ק א , ה , ו  ניתן להשיג באתר האינטרנט של המועצה  תחת הקישור ---

 

7- את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש במייל בקובץ סרוק בדואר אלקטרוני שהוא :  ahmed_hmoda@walla.com

 

8- מועמד אשר רואה עצמו עונה על יותר מתחום אחד מותר לו להגיש מועמדות ליותר מתחום כאשר לכל תחום תוגש בקשה נפרדת .

 

9- תחומי ההתמחות המתבקשים :

 

9א- הנדסה :

 

9א1- מהנדס בנייה

9א2- מהנדס חשמל

9א3- מודד

9א4- מהנדס כבישים

9א5- יועץ נגישות

9א6- יועץ מעליות

9א7- יועץ מערכות חמום

9א8- יועץ מזוג אויר

9א9- יועץ תשתיות

9א10- מהנדס תנועה

9א11- יועץ סביבתי

9א12- יועץ נגישות

9א13- יועץ קרקע

9א14- שמאי

9א15 – תכנון ופיקוח עליון – מהנדס או אדריכל

9א16-מהנדס נוף

בתחום זה (הנדסה) על המבקש להיות בעל תואר אקדמי  בתחום , התואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ואם מדובר בתואר בחו"ל קבל אישור שקילות מטעם המחלקה לשקילת תארים במשרד החינוך רשום בפנקס של הרלוונטי לתחום , בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום . כדי להוכיח תנאים אלה יש לפרט בקורות החיים ולצרף תעודות , אישורים ו/או המלצות בהתאם .

 

9ב- גזברות –ראיית חשבון :

 

9ב1- רואה חשבון .

 

על המציע להיות בעל תואר אקדמי (תואר ראשון לפחות) בראיית חשבון , התואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ואם מדובר בתואר בחו"ל קבל אישור שקילות מטעם המחלקה לשקילת תארים במשרד החינוך , רשום בלשכת רואי החשבון , בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בעיסוק בפועל בתחום ראיית החשבון . כדי להוכיח תנאים אלה יש לפרט בקורות החיים ולצרף תעודות , אישורים ו/או המלצות בהתאם .

 

9ג- גזברות אחר :

 

9ג1- יועץ לבדיקת נתוני שכר והעסקה  .

 

9ג2- יועץ להכנת תחשיבי חוקי עזר .

 

9ג3- יועץ לעריכת תחשיבי היטל פיתוח .

 

9ג4- יועץ לבדיקת והכנת שומות ארנונה .

 

9ג5- יועץ ביטוח .

 

9ג6- יועץ לענייני חשבות שכר .

 

9ג7- יועץ לענייני בקרה פנימית ודוחות פיקוח על תמיכות .

 

על המציע להיות בעל תעודה אקדמית  ו/או הסמכה  הנדרשים עפ"י דין לעיסוק בתחום . התואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ואם מדובר בתואר בחו"ל קבל אישור שקילות מטעם המחלקה לשקילת תארים במשרד החינוך וכן בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בעיסוק בתחום הרלוונטי . כדי להוכיח תנאים אלה יש לפרט בקורות החיים ולצרף תעודות , אישורים ו/או המלצות בהתאם .

9ד- חינוך :

 

9ד1- יועץ פסיכולוגי

9ד2- יועץ תקשוב

9ד3- יועץ פדגוגי

9ד4- יועץ לתכנון פרוגרמות למשרד החינוך

9ד5- יועץ לבניית תכנית אב

9ד6- יועץ ארגוני למערכות חינוך .

9ד7- יועץ להוראה חדשנית ומתקדמת

9ה8 יועץ אוריינטציה לרשות מקומית .

על המציע להיות בעל תעודה אקדמית  ו/או הסמכה  הנדרשים עפ"י דין לעיסוק בתחום . התואר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל ואם מדובר בתואר בחו"ל קבל אישור שקילות מטעם המחלקה לשקילת תארים במשרד החינוך וכן בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בעיסוק בתחום הרלוונטי . כדי להוכיח תנאים אלה יש לפרט בקורות החיים ולצרף תעודות , אישורים ו/או המלצות בהתאם .

 

9ה- יועצים כללים :

 

9ה1- יועץ להכנת ועדכון חוקי עזר

9ה2- יועץ למחשוב

9ה3- יועץ לחסכון באנרגיה

9ה4- הקמת ואחזקת אתרי אינטרנט .

9ה5- יועץ ארגוני

9ה6- יועץ מוניציפאלי .

9ה7- יועץ תקשורת

9ה8- יועץ תברואה

9ה9- יועץ גינון .

9ה10- יועץ בטיחות .

9ה11- יועץ ביטחון

9ה12- יועץ בטיחות אש .

9ה13 – חוקר פרטי

המדובר בתחומים כלליים . המציע יפרט את ניסיונו והכשרתו בקורות חיים ויצרף את התעודות שברשותו . כאשר המועצה תצטרך מומחה בתחום מסוים נשוא פרק זה , הרי היא תבקש את התנאים הפרטניים הנדרשים על פי דין ובהתאם לצרכי המועצה לגבי כל נושא בנפרד .

 9ו- מחלקה משפטית

 

9ו1- תובע

 

עו"ד אשר ישמש כתובע מטעם המועצה ויטפל במערך אכיפה של חוקי עזר ורישוי עסקים , לרבות הוצאת דוחות קנסות , ברירת קנס והגשת כתבי אישום . המועמד אשר יתקבל אמור לקבל מינוי מטעם היועץ המשפטי לממשלה .

 

עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין לפחות 5 שנים . בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בעיסוק בפועל בתחום המשפט הפלילי  . כדי להוכיח תנאים אלה יש לפרט בקורות החיים ולצרף תעודות , אישורים ו/או המלצות בהתאם .

 

9ו2 – בקרה על גביה עצמית

 

עו"ד אשר יבקר על גביה עצמית אשר המועצה בעצמה מבצעת דרך לשכת ההוצאה לפועל .  בדיקת נוסח התראות , בדיקת נוסח תביעות או כל מסמך משפטי אחר הנוגע לגבייה ,אישור תצהירי מסירה אישית במידת הצורך ופיקוח על עבוד ו/או עובדי המועצה אשר עובדים בגביה עצמית מול לשכת ההוצאה לפועל .

 

עורך דין הרשום בלשכת עורכי  לפחות 5 שנים . בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתחום ההוצל"פ , לרבות תכנות הוצלפ"ית ו/או עדכנית או כל תוכנה מאושרת אחרת . יש להגיש קורות חיים ולצרף אישורים רלוונטיים

9ז- רווחה :

 

9ז1-  מרצים ומדריכים בתחומי דעת שונים

9ז2- יועצים לענייני אומנות בתחומים השונים .

 

המדובר בתחומים כלליים . המציע יפרט את ניסיונו והכשרתו בקורות חיים ויצרף את התעודות שברשותו . כאשר המועצה תצטרך מומחה בתחום מסוים נשוא פרק זה , הרי היא תבקש את התנאים הפרטניים הנדרשים על פי דין ובהתאם לצרכי המועצה לגבי כל נושא בנפרד .

 

9ח- תברואה ורישוי עסקים :

 

9ח1- יועץ בענייני זיהום אוויר .

9ח2- יועץ בענייני רעשים .

9ח3- יועץ בענייני רישוי עסקים .

9ח4- יועץ בענייני מניעת מפגעים תברואתיים .

9ח5- וטרינר .

9ח6- מדביר .

 

המדובר בתחומים כלליים . המציע יפרט את ניסיונו והכשרתו בקורות חיים ויצרף את התעודות שברשותו . כאשר המועצה תצטרך מומחה בתחום מסוים נשוא פרק זה , הרי היא תבקש את התנאים הפרטניים הנדרשים על פי דין ובהתאם לצרכי המועצה לגבי כל נושא בנפרד .

 

 אחמד חמודה

יו"ר ועדת התקשרויות

 

 تحمل المرفقات