/ ترخيص المصالح

المجموعة 7 المتعة العامة والاستجمام والرياضة

المجموعة 7 المتعة العامة والاستجمام والرياضة

פריט תיאור העסק טעון הרישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה המקומית
7.1 אבית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"ב
רק על פי תב"ע ייעודית
7.1 ב
השכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבע
רק על פי תב"ע ייעודית
7.1 גבית אבות -מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004[1],  כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם

רק על פי תב"ע ייעודית

7.1 השטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום


7.2גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום
7.4 אבריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מים, לרבות בריכה המצויה בפארק מים ולמעט בריכה המשמשת עד ארבע יחידות אירוח למטרת נופש
מותר בשב"צ ואזור המיועד לנופש וספורט
7.4 בפארק מים, מגלשות מים
מותר בשב"צ ואזור המיועד לנופש וספורט.
7.4 גבריכת זרמים (ג'קוזי)
7.5מכון כושרמותר בכל האזורים למעט בבניין למגורים.
7.6 משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם

חל איסור על משחקים בהם מעורבים הימורים והפעלת מכונות מזל
7.7 ב קולנוע, תיאטרון
7.7 ג קרקס בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו. בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק. בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 ד אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד
רק על פי תב"ע ייעודית
7.7 ה אמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותר בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 ו
דיסקוטק לא יאושר בתחומי המועצה המקומית בשל היעדר שטח מתאים
7.7 ז
יריד או תערוכה שלא במבנה של קבע בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו. בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק. בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 ט
מקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו. בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
להפעלת העסק נדרש אישור וטרינר רשותי  והיתר מופע .
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 י
יריד מזון בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו. בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.7 יא
אצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהל רק על פי תב"ע ייעודית
7.8 א
קייטנה בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו. בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
7.8 ב
מחנה נוער בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק.
7.9
אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים

מבקש רישיון שפעילותו כוללת טיגון, צלייה, בישול ואפייה, למעט מבקש רישיון שקבל פטור לכך, יתקין בעסק אמצעים לטיפול בפליטות עשן מזהמים  וריחות לאוויר, על פי הנחיות היחידה לאיכות הסביבה.במידה ואמצעים כאמור כוללים התקנת ארובה, יש לקבל לכך היתר בנייה כנדרש בחוק.
 במידה ויש צורך בארובה אך לא ניתן להתקינה, יש להתקין אמצעים אחרים, רק לאחר קבלת אישור לכך מאת היחידה לאיכות הסביבה .מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן  תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק באופן שהעסק  יעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים 
בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע''ד – 2014.
המפריד יתופעל ויתוחזק על פי הוראות היצרן וירוקן בתדירות באופן   שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.
השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון  ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה .
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שמן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.

בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של מוצרים מן החי – מבקש הרישיון יקיים את כל האמור בסעיף  5 של פרק "דרישות כלליות לעסקים".
בעל עסק יתקין, במקום קבוע ונגיש, התקן מד-רעש כמפורט 
בתקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), תשס"ו – 2006 . בעל העסק  יגיש למועצה – על פי דרישה -  דו"ח טכני על פי המפורט בסעיף 4 של תקנות אלו.
בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.
7.10 ב
לונה פארק
בעל עסק לא יגרום למפגעים סביבתיים כגון רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, זיהום משפכים , זיהום מפסולת וכל מפגע  סביבתי אחר, כתוצאה מפעילותו ויעמוד בכל דרישות החוק בנוגע להיבטים אלו.בעל העסק ימלא אחר כל הנחיות המועצה בנוגע לפינוי פסולת ושפכים מהעסק. בכפוף לאישור פרטני של מהנדס המועצה.